Tết, tết, tết tết đến rồi- Cần phải làm đẹp ngay thôi

Phụ nữ là để yêu thương, mà không yêu thương nào lớn bằng xinh đẹp.